Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Διαχείριση των απορριμμάτων. Οι Θέσεις της ΔΗΜ.ΑΡ


ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 

ΕΠΕΙΔΗ….. 

 Η οικονομική κρίση έχει και μια θετική συνέπεια: μειώνει την ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων. Η κατάσταση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια αλλάζει ριζικά η βασικότερη παραδοχή του ΠΕΣΔΑ Αττικής, αλλά και άλλων περιφερειακών φορέων διαχείρισης απορριμμάτων ανά τη χώρα, σε σχέση με τις διαχρονικά παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων. 

 Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη της αυτή τη νέα πραγματικότητα και, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ανταγωνιστικού διαλόγου, να αναθεωρήσει τους υπάρχοντες περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς όμως να υπάρξουν καθυστερήσεις στην όλη εξέλιξη των σχετικών προγραμμάτων, τόσο στην Αττική, όσο και στην Περιφέρεια, γιατί οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές, για τη χώρα. 

Η Αττική είναι πολύ πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ στην εφαρμογή πολλών οικονομικότερων τεχνολογιών, μεθόδων και πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων πριν την τελική επεξεργασία σε μεγάλες μονάδες, όπως: η διαλογή στη πηγή και η αποκεντρωμένη διαχείριση, η ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση – εναλλακτική διαχείριση, η κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών (κυρίως οικιακή, ή μηχανική μικρής κλίμακας ή με μεγαλύτερες μονάδες σε επίπεδο ΟΤΑ), η εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω, η συστηματική ενημέρωση των πολιτών κ.α. Η δρομολόγηση τέτοιων πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων θα μειώσει δραστικά στο άμεσο μέλλον την παραγωγή υπολειμμάτων προς επεξεργασία και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις βέλτιστες τεχνολογίες, τον αριθμό και την απαιτούμενη δυναμικότητα νέων μονάδων διαχείρισής τους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ….. 

  • Η σταδιακή εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Αττικής ταυτόχρονα με την επικαιροποίησή του, όπου θα διερευνηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων των Οδηγιών 31/1999 και 98/2008 και θα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα του είδους και της δυναμικότητας των νέων έργων και των άλλων δράσεων και πολιτικών 
  • Σε σχέση με τους διαγωνισμούς των έργων της Αττικής, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου «ανταγωνιστικού διαλόγου», να ζητηθεί η κατασκευή έργου ή έργων μικρότερης δυναμικότητας, με πρόβλεψη της δυνατότητας σημαντικής ανακύκλωσης υλικών και παραλαβής και προδιαλεγμένων οργανικών. Η συνολική δυναμικότητα του/των έργων προτείνεται να μειωθεί τουλάχιστον κατά το μισό των αρχικών προβλέψεων, ενώ θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα η μακροχρόνια εγγυημένη ποσότητα προς τους αναδόχους, διότι υποθηκεύεται το μέλλον της πολύ οικονομικότερης ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης.
  • Ανάλογη πολιτική επικαιροποίησης –αναθεώρησης ως προς τις ποσότητες και τις προωθούμενες τεχνολογίες, με έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση, π.χ. σε επίπεδο ΟΤΑ ή σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στην διαλογή στην πηγή, πρέπει να ακολουθηθεί από την Πολιτεία και στα ήδη προγραμματισμένα ή σε διαγωνιστική διαδικασία ευρισκόμενα έργα στην Περιφέρεια. 
Με την παραπάνω ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση στην διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και την υπόλοιπη χώρα, μπορούν α) να επιτευχθούν πολύ υψηλοί περιβαλλοντικοί στόχοι, β) να απορροφηθούν όλοι οι σχετικοί Ευρωπαϊκοί πόροι, γ) να μειωθεί το κόστος επένδυσης για νέα έργα και το κόστος διαχείρισης των δήμων, δ) να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και ε) να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε την ανάρτηση. Τα σχόλια δημοσιεύονται χωρίς προληπτικό έλεγχο. Η τήρηση των αυτονόητων κανόνων επαφίεται στον... "πατριωτισμό" των αναγνωστών μας.